Zes trends en ontwikkelingen op het gebied van educatie

sjoerdjeNieuws

Uit onder­zoek van Aknowl­edge in samen­werk­ing met Dell zijn een tien­tal edu­catie trends voor het komende jaar gekomen. In com­bi­natie met de ontwik­kelin­gen die ITur­nIT ziet, hebben wij de zes belan­grijk­ste trends op het gebied van de dig­i­talis­erende samen­lev­ing en onder­wi­js op een rijt­je gezet.

 

#1 Per­son­al­isatie van onder­wi­js
Les­geven in korte, hap­klare brokken met uitda­gende en cre­atieve opdracht­en: daar draait het steeds meer om. Docen­ten fun­geren steeds min­der als alwe­tend per­soon, maar meer als een coach aan de zijli­jn. Hier­door wordt het onder­wi­js steeds per­soon­lijk­er.

#2 Gam­i­fi­ca­tion
Hand in hand met deze per­son­al­isatie van onder­wi­js gaat gam­i­fi­ca­tion. Hier­bij leren leer­lin­gen op hun eigen tem­po, spe­len ze onder­wi­js­games en zijn achieve­ments steeds belan­grijk­er. Deze vorm van ‘Flip­ping-the-class­room’ zorgt ervoor dat leer­lin­gen meer plezi­er halen uit het leren. Bij het Flip­ping-the-class­room con­cept wordt er veel gebruik gemaakt van video’s en pod­casts. Leer­lin­gen kun­nen op deze manier zelf hun tijd inde­len en zelf bepalen wan­neer ze een video (nog een keer) willen kijken. Deze manier zorgt er ook voor dat leer­lin­gen die lessen hebben gemist deze makke­lijk­er in kun­nen halen. Tenslotte vin­den leer­lin­gen het kijken van film­p­jes als voor­berei­d­ing van een toets of les vele malen leuk­er dan het lezen van bijvoor­beeld een boek. Deze manier van leren wordt ook wel eLearn­ing genoemd.

#3 Online secu­ri­ty
Door de groei van tech­nolo­gie en de grote toe­name van de hoeveel­heid data wor­den er steeds hogere eisen aan de online infra­struc­tu­ur gesteld. Alle data moet goed beveiligd wor­den, waar­door online secu­ri­ty steeds belan­grijk­er wordt. Secu­ri­ty en de bescherming van online iden­titeit gaat daar­door een steeds grotere rol spe­len bij les­geven, onder­zoek doen en dig­i­taal toet­sen.

#4 Learn­ing ana­lyt­ics
Gegevens wor­den steeds vak­er dig­i­taal opges­la­gen. Het analy­seren van die data geeft veel inzicht­en. Learn­ing ana­lyt­ics is de toekomst! Big data biedt mogelijkhe­den om te analy­seren hoe leer­lin­gen presteren. Daar­naast kan het voor­spellen hoe leer­lin­gen gaan presteren en hoe de markt hierop in kan spe­len. Bepaalde onder­w­er­pen of gedragsprob­le­men komen hier­door naar boven, waar­door docen­ten leer­lin­gen hier­door per­soon­lijk­er en beter kun­nen begelei­den.

#5 21st cen­tu­ry skills
Met de infil­tratie van com­put­ers, lap­tops, tablets en smart­phones wor­den we als mensen onderge­dom­peld in tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen. Bij al deze nieuwe ontwik­kelin­gen horen ook nieuwe vaardighe­den, 21st cen­tu­ry skills genoemd. Een voor­beeld hier­van is com­pu­ta­tion­al think­ing; een pro­ces om prob­le­men op een logis­che en effi­ciënte manier op te lossen.

#6 Cloud­com­put­ing
Al het les­ma­te­ri­aal wat leer­lin­gen nodig hebben is alti­jd en over­al veilig toe­ganke­lijk. Door gebruik van onder andere Google Dri­ve of een ELO zoals Black­board, is infor­matiev­er­strekking over­al mogelijk. Dit wordt ook wel cloud­com­put­ing genoemd.

Door zo snel mogelijk in te spe­len op de trends en ontwik­kelin­gen kun­nen we steeds meer voor­spellen. En zoals Alan Kay ooit zei: ‘The best way to pre­dict the future is to invent it’!