Smart­phones, tablets, web­cams, vlogs, chat­ten, video’s… Het is voor de jeugd van nu de nor­maal­ste zaak van de wereld. En dat is goed, want dig­i­tale vaardighe­den zijn onmis­baar voor hun toekomst. Bedri­jven en organ­isaties vra­gen steeds meer om goede dig­i­tale vaardighe­den. De provin­cie Gronin­gen ziet dit en draagt graag een steen­t­je bij aan het ver­beteren van dig­i­tale gelet­ter­d­heid onder jon­geren.

Cyber Safety

Ondanks dat de jeugd veel tijd spendeert online, zijn zij zich lang niet alti­jd bewust van de risico’s van inter­net, social media en het gebruik van diverse appa­rat­en. Je ziet de gevol­gen hier­van dagelijks in het nieuws. Om leer­lin­gen zelf te lat­en ervaren wat online vei­ligheid betekent en hoe ze hier bewust mee kun­nen omgaan biedt de provin­cie Gronin­gen uw leer­lin­gen een gratis les Cyber Safe­ty aan. De les duurt twee uren en is gericht op de groepen zes tot en met acht. De work­shop wordt gegeven door ons ent­hou­si­aste team. Wij zijn gespe­cialiseerd in alles ron­dom inter­net­vaardighe­den, veilig sur­fen en uw leer­lin­gen klaarstomen voor de dig­i­tale toekomst.

Periode

De peri­ode waarin de lessen wor­den gegeven is van eind maart tot en met de zomer­vakantie. Je kunt bij het aan­melden een voorkeurspe­ri­ode aangeven.

Kosten

Aan de twee uur durende les zit­ten geen kosten ver­bon­den. Het wordt volledig betaald door de provin­cie Gronin­gen. Let op! Wees er snel bij, want er kun­nen maar 30 scholen gebruik mak­en van het aan­bod van de provin­cie!

Aanmelden

Als je gebruik wil mak­en van dit aan­bod kan je jouw school en klas aan­melden via deze link. Wij nemen dan con­tact met je op.

Vervolg

Als je ent­hou­si­ast bent over de les van ons en zou je meer met dig­i­tale gelet­ter­d­heid willen doen in de klas? Neem dan eens con­tact met ons op! Samen kun­nen we kijken wat we voor elka­ar kun­nen beteke­nen. Mailen kan naar info@iturnit.com.

Wilt u meer infor­matie? Dan kunt u con­tact opne­men met ons op tele­foon­num­mer 050 — 21 13 64 7. U kunt ook mailen naar info@iturnit.com.