Wordt de robot jouw grootste concurrent?

Annemiek VinkNieuws

Mens vs. Robot

Met de komst van nieuwe tech­nolo­gieën, elke dag weer, kun­nen com­put­ers steeds meer tak­en overne­men van de mens. Met name een­voudi­ge, repeti­tieve tak­en zijn in gevaar met de komst van zoge­naamde werkro­bots. Wat voor invloed heeft kun­st­matige intel­li­gen­tie op onze toekomst?

Mens vs. Robot

Door de dig­i­talis­erende samen­lev­ing wor­den banen tegen­wo­ordig al heel anders ingedeeld dan vroeger. Waar bijvoor­beeld een paar jaar gele­den fax­en nog heel nor­maal was, wordt nu alles dig­i­taal ver­zon­den en waar vroeger iedereen elke dag op kan­toor zat achter zijn PC, zijn medew­erk­ers nu over­al te vin­den op flex­plekken met hun lap­top of iPad. Maar voor som­mige banen werd de dig­i­talis­er­ing fataal: het werk kan wor­den overgenomen door een werkro­bot. Ben je benieuwd of jouw baan bin­nenko­rt ook overgenomen kan wor­den door een appa­raat? Kijk dan eens op willrobotstakemyjob.com. Deze web­site geeft een per­cent­age van de kans dat jouw baan wordt overgenomen.

Voorbereiden op andere banen

De kans is dus groot dat vele banen waar mensen nu nog voor wor­den opgeleid over een aan­tal jaren niet meer bestaan. Wat kun­nen we eraan doen om ervoor te zor­gen dat de mensen van de toekomst een baan zullen hebben? Max Tegmark, een Zweeds-Amerikaans natu­urkundi­ge en kos­moloog, stelt in zijn boek Life 3.0 dat we mensen niet meer moeten oplei­den voor een bepaalde baan die de robot straks zal overne­men. Mensen moeten opgeleid wor­den om deze robots juist in te kun­nen stellen. Bijvoor­beeld: robots zullen bin­nenko­rt het analy­seren van data overne­men van de mens, maar de mens zal bli­jven bepalen welke data geanaly­seerd moet wor­den. We zullen dus kinderen en jon­geren moeten gaan oplei­den om de per­soon achter de robot te wor­den.

De rol van ITurnIT

De veran­derin­gen komen sneller dan we denken en daarom vin­den wij van ITur­nIT dat het oplei­den van kinderen nu al moet veran­deren om ze voor­bereid de toekomst in te lat­en gaan. Wij helpen scholen bij de volledi­ge imple­men­tatie van dig­i­tale gelet­ter­d­heid. Dit doen we onder andere door mid­del van het Teach the Teacher-pro­gram­ma. Ook helpen we scholen bij het ontwikke­len van een visie en beleid met het oog op dig­i­tale gelet­ter­d­heid. In de regio Noord-Gronin­gen doen we dit in opdracht van Eco­nom­ic Board Gronin­gen, maar ook buiten deze regio proberen wij zoveel mogelijk scholen te helpen.