Projecten

Leerlingen een houding aanleren waarbij zij in staat zijn hun kennis en kunde toe te passen in wisselende contexten. Dat is hoe het onderwijs kan inspelen op de gedigitaliseerde samenleving. Daarom is de onderwijscontent van ITurnIT altijd een combinatie van projectonderwijs en probleem gestuurd onderwijs.

Probleem gestuurd onderwijs

In een casus wordt een realistisch en echt probleem omschreven. Dit is een onderwerp waar de leerling op dat moment nog weinig kennis over heeft. De leerling bepaalt zelf hoe, wat en in welke volgorde er geleerd wordt. De nadruk ligt op kritisch en probleemoplossend denken.

Projectonderwijs

Een prikkelende vraag daagt leerlingen uit om een onderwerp echt te snappen en de nieuwe kennis nodig te hebben. Het samenwerken en toepassen van kennis verdiept het leren. De inhoud is altijd gebaseerd op vaardigheden die leerlingen nu nodig hebben, zowel in deze maatschappij als die van de toekomst.

Voordelen

Leren krijgt meer diepgang als de kennis wordt toegepast en als er wordt samengewerkt. Leren aan de hand van projecten kent een paar belangrijke voordelen:

  • Maatschappelijke relevantie. Dit zorgt voor inhoud die er voor de leerlingen toe doet.
  • Een prikkelende vraag. Dit zorgt voor uitdaging, wat intrinsieke motivatie stimuleert.
  • 21e eeuwse vaardigheden. Denk aan kritisch denken, samenwerken en omgaan met informatie.
  • Coaching. Los van het eindproduct wordt er ook aandacht besteed aan het proces.

Opbouw projecten

Ieder project start met een prikkelende vraag, gebaseerd op een maatschappelijk relevant thema. Hierbij wordt rekening gehouden met de belevingswereld van de leerlingen. Vanuit deze vraag is er een brainstorm over mogelijke oplossingen en uitwerkingen. De uitkomsten van deze brainstorm vormen de rode draad van het project. Zo gaan de leerlingen kritisch nadenken over de informatie die zij tot zich nemen.

Leerlingen kunnen zich op meerdere manieren verdiepen in een onderwerp. Zo kunnen ze zelf de grenzen van vakken doorbreken. In een ideale situatie worden de projecten dan ook vakoverstijgend ingestoken. Omdat wij weten dat dit soms moeilijk te realiseren is, kunnen projecten ook altijd vanuit één vak worden ingestoken.

De projecten van ITurnIT staan niet helemaal vast. De docent kan zelf dingen toevoegen die relevant zijn voor de leerlingen. Ook leerlingen kunnen relevante inbreng hebben. Als zij een verband zien, dan is de docent vrij om hierin mee te gaan. Dit geeft de leerlingen motivatie: hun vragen, nieuwsgierigheid en interesses zullen hiermee een belangrijke leidraad vormen bij het leren.

Meer weten?

Lees onze brochure