Technologieonderwijs​ ​in​ ​Noord-Groningen:​ ​van​ ​1000+​ ​naar​ ​3000+​ ​leerlingen

sjoerdjeNieuws


Het afgelopen school­jaar kre­gen 1000+ leer­lin­gen van basis- en mid­del­bare scholen in
Noord-Gronin­gen les in dig­i­tale vaardighe­den. Dit school­jaar is het de bedoel­ing dat ITur­nIT,
maar lief­st 3000 leer­lin­gen voor­berei­dt op de dig­i­talis­erende arbei­ds­markt. “Net als de
leer­lin­gen, hebben ook wij veel geleerd. Die leer­mo­menten hebben we deze zomer ver­w­erkt in
de lesprogramma’s, zodat we leer­lin­gen en docen­ten nog beter kun­nen voor­berei­den op hun
toekomst”, aldus Robert.

Toekom­st­bestendig tech­nolo­gieon­der­wi­js
ITur­nIT helpt het basis- en mid­del­baar onder­wi­js bij het intro­duc­eren en
imple­menteren van tech­nolo­gieon­der­wi­js. Onder­wi­js dat inspeelt op de zoge­heten 21-eeuwse
vaardighe­den, zoals com­pu­ta­tion­al think­ing, IT-basis­vaardighe­den, infor­matievaardighe­den en
medi­aw­i­jsheid. Onder­w­er­pen die tot uit­ing komen in lessen over onder andere online secu­ri­ty, online
redac­tie en dig­i­tal entre­peneur­ship. Dit doen we om jon­geren van 8 tot 18 jaar voor te
berei­den op de dig­i­talis­erende arbei­ds­markt van de toekomst in (Noord-)Nederland. Vanu­it die
gedachte lanceer­den we begin feb­ru­ari in opdracht van Eco­nom­ic Board Gronin­gen een uniek totaal­pakket
voor toekom­st­bestendig tech­nolo­gieon­der­wi­js in Noord-Gronin­gen.

Van 1023 leer­lin­gen naar 3000+ leer­lin­gen
Inmid­dels hebben 1023 leer­lin­gen, van groep 6 tot en met groep 8, en van VMBO tot en met VWO+,
deelgenomen aan de lesprogramma’s. Zij zijn leer­lin­gen van de deel­ne­mende scholen, Hogeland
Col­lege Warf­fum, Eems­delta­col­lege, CBS De Regen­boog en CBS De Tri­an­gel. De reac­ties op de
lessen zijn posi­tief, zo blijkt ook uit een video die Eco­nom­ic Board Gronin­gen maak­te tij­dens een
bezoek aan de scholen. Het aanstaande school­jaar hoopt ITur­nIT 3000+ leer­lin­gen te scholen. Dat
gebeurt op de huidi­ge, maar ook op een aan­tal andere scholen in Noord-Gronin­gen.

Oók docen­ten scholen in tech­nolo­gieon­der­wi­js
Ook in het nieuwe school­jaar bli­jven wij samen met en in opdracht van Eco­nom­ic Board Gronin­gen actief
in de regio. Maar er zijn wel wat wijzigin­gen. Robert: “Een belan­grijk onderdeel van ons aan­bod, zijn de
feed­back­mo­menten van leer­lin­gen en docen­ten. Op basis daar­van gaan we twee din­gen anders
doen. We gaan van de ‘tra­di­tionele lessen’, naar het aan­bieden van pro­jec­ton­der­wi­js. De leer­lin­gen
werken aan pro­jecten, waar­door de dig­i­tale vaardighe­den direct kun­nen wor­den gecom­bi­neerd en
toegepast.”
En ook een andere wens van de docen­ten wordt inge­vuld. Robert: “Docen­ten willen graag zelf les
geven in plaats van dat wij de lessen begelei­den. Daarom starten we dit najaar ook met een Teach
the Teacher-pro­gram­ma. Dan kun­nen docen­ten zelf met het onder­wi­js aan de slag en komen dig­i­tale
basis­vaardighe­den struc­tureel in het onder­wi­js.”

Kop­pel­ing met weten­schap en het bedri­jf­sleven
Daar­naast staan er nog meer nieuwe ontwik­kelin­gen op de agen­da. Vin­cent: “We vin­den het belan­grijk
dat het effect van ons onder­wi­js ook geme­ten wordt, daarom berei­den we ook een onder­zoek voor in
samen­werk­ing met een ken­nisin­stelling.
Daar­naast werken we inten­sief samen met het bedri­jf­sleven, mede met en dankz­ij onze part­ners. De
komende peri­ode betrekken we hen actiev­er bij de inhoud van ons onder­wi­js. Het voordeel is dat we
daarmee meer ken­nis en ervarin­gen kun­nen ver­w­erken in ons aan­bod.”

Meer infor­matie? Neem gerust con­tact op.