Teach the Teacher

Spe­ci­aal voor docen­ten

Teach the teacher

De afgelopen jaren hebben wij veel ervar­ing opgedaan om jon­geren voor te berei­den op hun nieuwe lat­er. Onze docen­ten bren­gen dig­i­tale gelet­ter­d­heid op diverse scholen in Noord-Ned­er­land in de klas. Door de jaren heen is ons iets duidelijk gewor­den. Een groot gedeelte van de docen­ten is niet in staat om hier zelf­s­tandig mee aan de slag te gaan. Zo ont­breekt bijvoor­beeld de dig­i­tale ken­nis die nodig is om de les goed in te richt­en. Om docen­ten het zelfvertrouwen te geven dit onder­wi­js zelf te doceren, hebben wij een spe­ci­aal lespro­gram­ma ontwikkeld.

Pilot
Inmid­dels zijn we ges­tart met de pilot van dit Teach the teacher-pro­gram­ma. De pilot­groep bestaat uit ent­hou­si­aste docen­ten uit zow­el het basis- als voort­gezet onder­wi­js. Tij­dens de pilot wordt duidelijk over welke ken­nis en vaardighe­den een docent moet beschikken om jon­geren beter te kun­nen voor­berei­den op de toekomst. Ook inven­taris­eren we waar docen­ten behoefte aan hebben en waar wij hen in kun­nen onder­s­te­unen. Samen met de pilot­groep wordt het defin­i­tieve Teach the Teacher-pro­gram­ma ingericht en gefine­tuned. In 2018 starten de eerste defin­i­tieve Teach the Teacher-programma’s.

Inter­esse?
Wil je meer weten over ons Teach the Teacher-pro­gram­ma? Neem con­tact met ons op via info@iturnit.com.