Privacy

Privacyverklaring ITurnIT

Het beschermen van persoonsgegevens en het vertrouwen van haar gebruikers, acht ITurnIT van groot belang. ITurnIT respecteert ieders privacy en beschermt die privacy met geavanceerde technieken, een strikt beleid en duidelijke overeenkomsten waarin is vastgelegd hoe er met gegevens wordt omgegaan.
Dit privacybeleid is uitdrukkelijk niet van toepassing op de verwerkingsactiviteiten waar ITurnIT als Verwerker van de aangesloten Onderwijsinstellingen optreedt. Zie hiervoor het gedeelte ‘ITurnIT als Verwerker’. In het tweede gedeelte van het privacybeleid treft u informatie aan voor de gegevensverwerkingen waar ITurnIT optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke.

Deel I. ITurnIT als Verwerker

ITurnIT is een dienstverlener op het gebied van Digitale Geletterdheid en helpt het basis- en voortgezet onderwijs bij de volledige implementatie van Digitale Geletterdheid. ITurnIT wil de kwaliteit van het basis- en voorgezet onderwijs verbeteren door een digitaal onderwijsplatform met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor elke leerkracht én leerling. Aanvullend krijgen leerkrachten training en begeleiding. ITurnIT biedt haar diensten alleen aan via scholen en niet rechtstreeks aan leerkrachten en leerlingen.
Alle gegevensverwerkingen die ITurnIT vervult voor deze dienstverlening verricht zij als Verwerker. Dit betekent dat de gegevens in opdracht, onder gezag en instructie van de Onderwijsinstelling door ITurnIT worden verricht. ITurnIT heeft geen zeggenschap over de gegevens die zij namens de Onderwijsinstellingen verwerkt. De Onderwijsinstellingen zijn Verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de leerlingen. ITurnIT als dienstverlener verwerkt de persoonsgegevens dus uitsluitend op verzoek of met instemming van de Onderwijsinstellingen. Dit betekent dat het privacybeleid van de betreffende Onderwijsinstelling van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens. ITurnIT is hiervoor niet verantwoordelijk.
Leerlingen, scholen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun (persoons)gegevens in goede handen zijn. ITurnIT is zich zeer bewust van de gevoeligheid van deze (persoons)gegevens, die door scholen en ouders aan haar worden toevertrouwd.
De Onderwijsinstelling dient als Verwerkingsverantwoordelijke een eigen privacy statement op te stellen om de leerlingen, en indien van toepassing de wettelijk vertegenwoordigers, te informeren. ITurnIT verwijst dan ook voor het privacybeleid van een onderwijsinstelling naar de website van de betreffende Onderwijsinstelling.

Onderwijsinstelling is Verwerkingsverantwoordelijke

De Onderwijsinstelling is de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat de Onderwijsinstelling dient de voldoen aan alle geldende verplichtingen uit privacy wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien u wilt weten hoe de Onderwijsinstelling met uw gegevens omgaat, welke rechten u heeft en hoe u deze kunt inroepen, verwijzen wij naar het privacybeleid van de betreffende Onderwijsinstelling.

Inroepen van uw rechten en klachten over het verwerken van persoonsgegevens

Indien u op grond van de geldende privacy wetgeving een van uw rechten wenst in te roepen (zoals uw recht op inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit etc.) of wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens, dan dient u zich rechtstreeks te richten tot de Onderwijsinstelling die gebruik maakt van de diensten van ITurnIT. Het is ITurnIT als Verwerker niet toegestaan om zelfstandig dergelijke verzoeken of klachten af te handelen.

Overige gegevensverwerkingen door ITurnIT

Met instemming van de deelnemende Onderwijsinstellingen worden de met het lesmateriaal behaalde resultaten, op groepsniveau dus niet op individueel leerlingniveau door ITurnIT zelf verwerkt. Hierdoor kan ITurnIT de Onderwijsinstelling informeren hoe de resultaten zich verhouden tot andere klassen van andere Onderwijsinstellingen. Deze informatie wordt door ITurnIT gebruikt om lesmateriaal aan te passen en/of te wijzigen.

Deel II. ITurnIT als Verwerkingsverantwoordelijke

Voor uitsluitend haar eigen gegevensverwerking wordt ITurnIT op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat ITurnIT uitsluitend Verwerkingsverantwoordelijke is voor de gegevensverwerking die betrekking hebben tot de Onderwijsinstellingen en contactpersonen die de diensten van ITurnIT afnemen.
ITurnIT is gevestigd aan Helperpark 278-6, 9723 ZA Groningen en bereikbaar op telefoonnummer 050 – 2113647 of via info@iturnit.com.
Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de gegevensverwerkingen door ITurnIT in haar rol van Verwerkingsverantwoordelijke. De privacyexpert binnen ITurnIT is de heer R. Adema en te bereiken via robert@iturnit.com of 050 – 2113647.

Over wie en voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens

ITurnIT verwerkt uitsluitend gegevens van contactpersonen van Onderwijsinstellingen en docenten / contactpersonen die de diensten van ITurnIT afnemen. De doeleinden waarvoor ITurnIT de gegevens verzamelt en verwerkt inclusief de grondslagen zijn als volgt te omschrijven:Voor de uitvoering voor de overeenkomst tussen de Onderwijsinstellingen / docenten en ITurnIT:

A. Voor het afhandelingen van de door de Onderwijsinstelling geplaatste bestelling via de website;

B. Voor het in behandeling nemen en toesturen van door de Onderwijsinstellingen gevraagde informatie over de producten en/of diensten van ITurnIT;

C. Wanneer de Onderwijsinstelling contact opneemt met ITurnIT. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook het contact als u ons via e-mail benadert, meedoet aan enquêtes of onderzoek of indien u zich aanmeldt voor onze (email-) nieuwsbrief.

D. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens ten behoeve van de uitvoering van bestellingen;

E. Voor het in behandeling nemen van vragen, verzoeken en klachten van Onderwijsinstellingen;

F. Voor het in behandeling nemen van sollicitaties via de website.

G. Voor een gerechtvaardigd belang van ITurnIT;

H. Om Onderwijsinstellingen/docenten/gebruikers te informeren over nieuwe producten en/of diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met uw interesses en voorkeuren op grond van afgenomen producten en/of diensten;

I. Voor direct marketing doeleinden gericht op de totstandbrenging en instandhouding van de directe relatie tussen ITurnIT en Onderwijsinstellingen/docenten/gebruikers;

J. Voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten gericht op onderwijs;

K. Ten behoeve van interne analyses en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten of verbetering van de diensten van ITurnIT.

E-mail nieuwsbrief

Uw e-mailadres wordt, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, door ITurnIT gebruikt voor het toezenden per e-mail van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor gebruikersgroepen en informatiebijeenkomsten. Deze toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een mail te sturen naar info@iturnit.com, onder vermelding van “afmelding e-mailnieuwsbrief”.

Intrekken toestemming

Indien u voor verwerkingen specifieke toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming kunt u doen door gebruik te maken van de afmeldlink in onze e-mail nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@iturnit.com.

Ontvangers van gegevens

ITurnIT verstrekt, verkoopt, verhuurt de gegevens die zij verwerkt nooit aan derden, tenzij ITurnIT hiertoe wettelijk is verplicht of wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, kunnen wij dienstverleners (verwerkers) inschakelen. Deze verwerkers verwerken uw gegevens niet voor eigen doeleinden, maar uitsluitend in opdracht van ITurnIT.

Beveiliging

ITurnIT heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door ITurnIT regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.
Onze website is zodanig beveiligd, dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan ITurnIT worden verzonden.

Bewaartermijnen

ITurnIT hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

– Contactgegevens; maximaal 4 weken na afhandeling van een sollicitatie of verzoek tot informatie. Voor klanten geldt een bewaartermijn van maximaal 7 jaar na afloop van de overeenkomst.

– Financiële gegevens; maximaal 7 jaar in verband met fiscale bewaartermijn.

Uw rechten

Een ieder van wie ITurnIT persoonsgegevens verwerkt, heeft op grond van de wet een aantal rechten. Indien u een van onderstaande rechten inroept, dan zal ITurnIT ervoor zorgen dat uw verzoek binnen een maand wordt behandeld. Mocht de beantwoording onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover informeren.

Recht op informatie en inzage

U heeft het recht op informatie en inzage van de gegevens die ITurnIT van u verwerkt. Bij een informatie- of inzageverzoek zullen wij u een overzicht overhandigen van de gegevens die wij van u verwerken inclusief de doeleinden.

Recht op rectificatie

Mocht blijken dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn dan zal ITurnIT ervoor zorgen, dat uw rechten worden gecorrigeerd en aangepast. Daarnaast kunt u gegevens die niet (langer) correct zijn uiteraard ook laten verwijderen.

Recht op vergetelheid

Uiteraard heeft u ook het recht om aan te geven dat de gegevens die ITurnIT van u heeft, moeten worden verwijderend. ITurnIT zal uw gegevens verwijderen, tenzij wij de gegevens nodig hebben voor bijvoorbeeld financiële wettelijke verplichtingen of om te kunnen voldoen aan een verzoek tot blokkering van uw gegevens.

Recht van bezwaar

Indien u door ITurnIT in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante producten of diensten, dan kunt u dit kenbaar maken. ITurnIT zal uw gegevens dan blokkeren voor toekomstige direct marketing activiteiten, zodat u niet meer door ITurnIT wordt benaderd.

Recht van dataportabiliteit

Wanneer u uw gegevens naar een andere organisatie wenst over te dragen, dan kunt u uw recht op dataportabiliteit inroepen. Wij zullen de gegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op grond van de met u gesloten overeenkomst, aan u verstrekken in een gangbaar bestandsformaat (zoals xls- of csv-bestand). Na verzending van het bestand, kunt u de gegevens overdragen aan een andere organisatie.

Inroepen van uw rechten

Indien u gebruik wenst te maken van een van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te versturen met daar de vermelding welk recht u wenst in te roepen aan info@iturnit.com.

Klachten over de omvang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent, dat ITurnIT in strijd handelt met dit privacybeleid of geldende wetgeving of onzorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijd een klacht bij ons indienen via info@iturnit.com. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Indien u na het lezen van het privacybeleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met ITurnIT via info@iturnit.com of via 050 – 2113647.

Wijzigingen

ITurnIT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacybeleid zal ITurnIT tevens kenbaar maken via de website en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

Groningen – 20 mei 2018

Meer weten?

Lees onze brochure