Van schoolkrijtje naar digibord

sjoerdjeNieuws

Het digibord is vandaag de dag niet meer weg te denken in het onderwijs

Van een bord met gek­leurde kri­jt­jes naar een digi­bord met een touch­screen pen. De tools in het onder­wi­js zijn de afgelopen tien­tallen jaren enorm veran­derd. Niet alleen is de samen­lev­ing anders, maar ook de ontwik­kelin­gen op het gebied van dig­i­talis­er­ing rijzen de pan uit. Tegen­wo­ordig is het niet meer de vraag of scholen ICT-toepassin­gen gaan gebruiken in de klas, maar hoe ze dat doen. En met resul­taat: kids én docen­ten zijn ent­hou­si­ast.

Van tekening naar YouTube video

Amper tien jaar gele­den was het de nor­maal­ste zaak van de wereld om met drie kleuren kri­jt­jes een heuse teken­ing van de juf op het school­bord te kri­j­gen als je als leer­ling jarig was. Tegen­wo­ordig is dat een film­p­je van YouTube waarin Hap­py Birth­day vrolijk en ent­hou­si­ast wordt meege­zon­gen. Een drastis­che, maar belan­grijke veran­der­ing. Het onder­wi­js is op zijn kop gezet, maar ook uit­ge­breid, met hand­i­ge en inno­vatieve ontwik­kelin­gen.

De reis van het digibord

Wij (jong)volwassenen kun­nen ons nog pri­ma herin­neren dat er één com­put­er in de klas stond, die alleen beschik­baar was voor de docent en bij hoge uit­zon­der­ing voor de zoet­ste leer­lin­gen. Anno 2017 hangt er een digi­bord en zit­ten kids met een iPad voor hun neus, in plaats van een tek­st­boek. Al rond 1992 kwam het digi­bord in Cana­da op de markt, wat aangeeft dat het een vrij lange reis heeft afgelegd voor­dat dit in de Ned­er­landse klaslokalen te zien was. Les­geven met video, audio, beeld­ma­te­ri­aal of inter­ac­tieve oefenin­gen is van deze tijd en samen met het digi­bord is dat een bril­jante com­bi­natie. Naast een digi­bord zijn ook iPads pop­u­lair in schoolk­lassen. In 2012 gaf Apple aan dat van de 17 miljoen verkochte iPads (wereld­wi­jd) er één miljoen stuks voor onder­wi­js­doelein­den zijn aangeschaft. Dat aan­tal is sinds­di­en alleen nog maar gegroeid. Met iPads en dig­bor­den alleen kom je er trouwens niet. Het gaat erom hoe het onder­wi­js hier ver­vol­gens een duurzame invulling aan weten te geven.

Digibordsoftware

De digi­bor­d­soft­ware zorgt er tegen­wo­ordig voor dat er com­plete lessen voor leerkracht­en klaargezet kun­nen wor­den. Docen­ten kun­nen dus hele lessen voor­berei­den, wat zorgt voor een effi­ciënte manier van werken.Het is niet zomaar meer een school­bord, het digi­bord heeft zich ontwikkeld tot een heuse dig­i­tale assis­tent voor de docen­ten. Hier­door hebben docen­ten meer hou­vast en is het bijvoor­beeld mogelijk om snel en makke­lijk online te zoeken naar voor­beelden.  

Een geschikt middel

Het digi­bord hoort dus pri­ma thuis in een omgev­ing die steeds dig­i­taler wordt. Leer­lin­gen zijn er inmid­dels hele­maal aan gewend en docen­ten hebben het gebruik van het bord zich steeds meer eigen gemaakt. Met onze onder­wi­jspro­jecten geven wij onder andere lessen aan docen­ten en kids om ervoor te zor­gen dat deze vaardighe­den hen meer eigen wor­den. In Noord-Gronin­gen doen wij dit al in opdracht van Eco­nom­ic Board Gronin­gen, maar met onze werk­wi­jze willen wij natu­urlijk heel Ned­er­land zover kri­j­gen. Tij­den het geven van onze lesprogramma’s op scholen geven docen­ten aan dat ze de voorde­len van het digi­bord zek­er zien. Beeld­ma­te­ri­aal zoals foto’s en video’s kun­nen makke­lijk en snel opge­zocht wor­den. Daar­naast doen kids door de komst van het digi­bord actiev­er mee in de les: ze vin­den het leuk­er en inter­es­san­ter om naar een scherm te kijken dan te turen in een tek­st­boek. Ondanks het feit dat het digi­bord een enorme aan­winst is voor het onder­wi­js, bli­jft dit vol­gens ons echter wel het mid­del om dig­i­taal vaardi­ger te wor­den. Daar­naast bli­jft de docent nog steeds één van de belan­grijk­ste schakels in het onder­wi­js.