ITurnIT wint IPON Award voor Beste Start-up!

Annemiek VinkNieuws

ITurnIT wint IPON Award voor Beste Start-Up!

Tij­dens de jaar­lijkse IPON hebben wij, Sticht­ing ITur­nIT, de IPON Award voor Beste Start-Up gewon­nen! 

Ieder jaar vin­dt er in de jaar­beurs in Utrecht de IPON plaats: een beurs voor onder­wi­jsin­no­vatie en ICT-toepassin­gen en dien­sten. Tij­dens deze twee dagen wor­den de nieuw­ste toepassin­gen op het gebied van onder­wi­js en tech­nolo­gie gep­re­sen­teerd. Dit kan gaan om de nieuw­ste leer­mid­de­len, hard­ware of soft­ware. Met inspir­erende sprek­ers uit ver­schil­lende vakge­bieden is het een inter­es­sante en vooruit­strevende beurs.

Feestelijke uitreiking

Elk jaar wor­den er tij­dens de beurs awards uit­gereikt in ver­schil­lende cat­e­gorieën, waaron­der de award voor Beste Start-Up. Dit jaar hebben wij deze award gewon­nen! Een kleine del­e­gatie van ons team was naar Utrecht om de pri­js in ont­vangst te nemen. Het was een feestelijke uitreik­ing en we zijn ontzettend trots dat we een van dé awards op het gebied van onder­wi­js en inno­vatie hebben gewon­nen. Een goede moti­vatie om door te gaan met waar we zoveel plezi­er in hebben!