ITurnIT in uitzending RTLZ-programma ‘Doe Maar Duurzaam’

Annemiek VinkNieuws

Op zondag 25 maart 2018 is ITur­nIT te zien in het tele­visiepro­gram­ma Doe Maar Duurza­am van RTLZ. Met als the­ma ‘Milieu’ wor­den diverse ontwik­kelin­gen en inno­vaties bin­nen de duurza­amhei­ds­branche bespro­ken, waaron­der het werk van ITur­nIT.

Doe Maar Duurzaam

Doe Maar Duurza­am is het tv-pro­gram­ma waarin ontwik­kelin­gen en inno­vaties bin­nen de duurza­amhei­ds­branche aan bod komen. Het pro­gram­ma wil met een totaalplaat­je van ver­schil­lende duurza­amhei­d­saspecten mensen bewust mak­en van de duurzame mogelijkhe­den bin­nen ieder aspect van het dagelijks lev­en. Bedri­jven pre­sen­teren hun duurzame prod­uct of dienst op een infor­matieve wijze. Sticht­ing ITur­nIT past hier goed tussen met hun duurzame en toekom­st­gerichte onderne­m­ing.

Item ITurnIT

Benieuwd naar het resul­taat? Bek­ijk het item hier: