ITurnIT start met uniek Teach the Teacher-programma

sjoerdjeNieuws, Video

Teach_the_Teacher
Met veel ent­hou­si­asme zijn wij afgelopen week ges­tart met de pilot ons Teach the Teacher-pro­gram­ma. Hier­mee spe­len wij in op de behoefte van docen­ten uit het basis- en voort­gezet onder­wi­js om zelf­s­tandig dig­i­tale vaardighe­den toe te passen in de klas.

ITur­nIT helpt het basis- en mid­del­baar onder­wi­js bij het intro­duc­eren en imple­menteren van tech­nolo­gieon­der­wi­js. Onder­wi­js dat inspeelt op de zoge­heten 21-eeuwse vaardighe­den, zoals com­pu­ta­tion­al think­ing, IT-basis­vaardighe­den, infor­matievaardighe­den en medi­aw­i­jsheid. Door docen­ten te coachen en begelei­den op het gebied van tech en IT, helpen wij het onder­wi­js een hand­je. Het uitein­delijke doel? Jon­geren voor­berei­den op de dig­i­talis­erende toekomst.

Goed tech­nolo­gieon­der­wi­js begint bij de docent
Robert: “Wij doceren al enige jaren tech­nolo­gieon­der­wi­js op diverse scholen in Noord-Ned­er­land. Wij hebben gemerkt dat het aan­bieden van dit onder­wi­js een groot gedeelte van de docen­ten niet in staat stelt hier ver­vol­gens zelf­s­tandig mee aan de slag te gaan. In veel gevallen ont­breekt de dig­i­tale ken­nis en het vertrouwen die nodig is om een les goed in te richt­en. Om hen het zelfvertrouwen te geven dit onder­wi­js zelf te doceren, hebben wij spe­ci­aal voor hen een Teach the Teacher-pro­gram­ma ontwikkeld.”

Pilot
Inmid­dels zijn we ges­tart met de pilot van het pro­gram­ma. De pilot­groep bestaat uit ent­hou­si­aste docen­ten van CBS de Regen­boog, GBS de Tri­an­gel, OBS Prins­es Beat­rix, het Hogeland Col­lege en het Eems­delta Col­lege. Tij­dens de pilot verwacht­en wij inzichtelijk te kri­j­gen over welke ken­nis en vaardighe­den een docent moet beschikken om jon­geren te kun­nen voor­berei­den op hun toekomst. Ook inven­taris­eren we de behoefte van de docen­ten en waar wij hen bij kun­nen onder­s­te­unen.

Samen met de pilot­groep wordt het defin­i­tieve pro­gram­ma ingericht en gefine­tuned. In 2018 starten wij in opdracht van Eco­nom­ic Board Gronin­gen met de eerste defin­i­tieve Teach the Teacher-programma’s.

Meer weten? Neem vri­jbli­jvend con­tact met ons op.

Bek­ijk ook onze after­movie: