ITurnIT op tour in Nederland

Marleen OphofNieuws

ITurnIT schiet onderwijs in Noord-Nederland te hulp

ITur­nIT wil zoveel mogelijk kinderen voor­berei­den op de gevol­gen van de dig­i­talis­erende samen­lev­ing. Daarom gaan wij vanaf jan­u­ari tot en met maart op tour door Noord-Ned­er­land. In een opval­lende bus bezoekt ITur­nIT scholen uit het basis- en voort­gezet onder­wi­js en geven wij work­shops aan docen­ten en leer­lin­gen op het gebied van dig­i­tale gelet­ter­d­heid.

In deze steeds dig­i­taler wor­dende samen­lev­ing zijn cre­ativiteit, dig­i­tale vaardighe­den en soft skills steeds belan­grijk­er. Daar moet het onder­wi­js goed op wor­den voor­bereid. Zodoende trekt ITur­nIT de regio in om scholen hier een hand­je bij te helpen.

In opdracht van Eco­nom­ic Board Gronin­gen kun­nen leer­lin­gen en docen­ten uit Noord-Gronin­gen kosteloos ken­nis­mak­en met onze onder­wi­jspro­jecten. Tij­dens de work­shops komen thema’s als online infor­matie, pro­gram­meren, het mak­en van con­tent en online vei­ligheid aan bod. Scholen die zich al hebben aangemeld zijn onder andere OBS De Vuurvlin­der uit Appingedam, OBS ’t Zigt, GBS Het Bak­en uit Delfz­i­jl en OBS De Klinken­borg uit Kan­tens.

Over ITurnIT

Wij mak­en toe­ganke­lijk pro­jec­ton­der­wi­js en helpen zodoende leer­lin­gen én docen­ten op weg in dig­i­talis­erende wereld. Het pro­jec­ton­der­wi­js bieden wij aan in de vorm van Teach the Teacher-programma’s en wordt onder­s­te­unt door een video­plat­form. In Noord-Gronin­gen doet we dit al in opdracht van Eco­nom­ic Board Gronin­gen, maar ook scholen buiten die regio zijn meer dan welkom om deel te nemen.

Geïn­ter­esseer­den uit het basis- en voort­gezet onder­wi­js kun­nen zich aan­melden voor een work­shop via workshop@iturnit.com.