ITurnIT gaat partnerschap aan met Century Autogroep

sjoerdjeNieuws

Partnerschap_ITurnIT_Century

ITur­nIT is een part­ner­schap aange­gaan met Cen­tu­ry Auto­groep. De onderteken­ing van deze samen­werk­ing gebeurde tij­dens het event ‘Let’s Gro’ op zater­dag 4 novem­ber op de Grote Markt in Gronin­gen. ITur­nIT berei­dt kinderen én docen­ten voor op de gedig­i­taliseerde samen­lev­ing. Dit doet we door het mak­en van onder­wi­js dat inspeelt op de zoge­heten ’21-eeuwse vaardighe­den’. Voor­beelden hier­van zijn com­pu­ta­tion­al think­ing, IT-basis­vaardighe­den, infor­matievaardighe­den en medi­aw­i­jsheid. Zo moeten kinderen leren omgaan met tech­nolo­gie en weten wat het betekent om in een dig­i­tale wereld te lev­en en te com­mu­niceren.

Ontwikkelingen in de autobranche

De auto­branche speelt in op de maatschap­pij die alti­jd in ontwik­kel­ing is. Met het part­ner­schap wil Cen­tu­ry jon­geren tussen de 8 en 18 jaar lat­en zien hoe de auto­branche mee­gaat met de veran­derende maatschap­pij. Erik Meems, directeur/eigenaar Cen­tu­ry: “Vir­tu­al Real­i­ty en Aug­ment­ed Real­i­ty in de show­room , elek­trische auto’s en in de toekomst autonoom rij­dende auto’s. Zo maar een aan­tal voor­beelden van actuele tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen in de auto­branche. Daar komt bij dat auto’s steeds meer veran­deren in ‘rij­dende com­put­ers’. Dit betekent voor onze mon­teurs dat ze meer en meer ICT spe­cial­is­ten wor­den. De tech­nolo­gie is inmid­dels ook al zover dat wij via ‘con­nect­ed’ auto’s een stor­ing in een auto eerder doorkri­j­gen dan dat het stor­ingslam­p­je op het dash­board gaat bran­den. Wij kun­nen klanten dus proac­tief ont­zor­gen door ze te waarschuwen. ‘Even langsri­j­den’ in plaats van wacht­en tot­dat ze langs de kant van de weg stil­staan is daar een voor­beeld van.” Cen­tu­ry wil voorop lopen en een actieve rol spe­len om deze ontwik­kelin­gen aan jon­geren ken­baar te mak­en. Daar­naast willen ze jon­geren nu al warm mak­en voor de auto­mo­tive banen van de toekomst. “Om dit doel te bereiken is Cen­tu­ry Auto­groep een part­ner­schap aange­gaan met ITur­nIT”, aldus Meems. Cen­tu­ry neemt als part­ner ook deel aan even­e­menten en fes­ti­vals die door ITur­nIT wor­den geor­gan­iseerd, zoals Let’s Gro.

De wondere wereld van technologie tijdens Let’s Gro

Tij­dens het Let’s Gro fes­ti­val werd de Grote Markt in Gronin­gen omge­toverd tot de won­dere wereld van IT en tech­nolo­gie. Op deze dag waren jong en oud aan­wezig en volop bezig om zich de dig­i­tale en tech­nol­o­gis­che activiteit­en eigen te mak­en. Ze kon­den onder andere ken­nis mak­en met Vir­tu­al Real­i­ty, eSports, web­sites bouwen, robots en pro­gram­meren.

ITurnIT

ITur­nIT wil mid­dels dit soort even­e­menten jong en oud ken­nis lat­en mak­en met de gedig­i­taliseerde samen­lev­ing. Dig­i­talis­er­ing betekent veran­der­ing en veran­der­ing betekent nieuwe kansen. Dit doen we onder andere door het ontwikke­len van spe­ciale lesprogramma’s voor scholen en begelei­d­ing van docen­ten. Dankz­ij de ste­un van part­ners uit het onder­wi­js, de over­heid en het bedri­jf­sleven is dit mogelijk. In Noord-Gronin­gen doen wij dit in opdracht van Eco­nom­ic Board Gronin­gen.

Volg onze Face­book­pag­i­na om op de hoogte te bli­jven van alle activiteit­en, events en trends!