Aanbod Voortgezet Onderwijs

Leer­lin­gen werken aan een eigen redac­tie. Ze ervaren de ver­schillen tussen soorten media en ont­dekken de veran­der­lijkheid van media over de tijd.

Let’s Youtube

Leer­lin­gen bedenken en ontwikke­len eigen for­mats en bepalen zelf het doel van hun YouTube-kanaal.

Voor één van de video’s zijn ze vrij om te mak­en wat ze willen bin­nen het door hen­zelf gestelde the­ma en doel van hun kanaal. Voor de tweede video mak­en leer­lin­gen (bin­nen het for­mat van hun eigen kanaal) een video over een maatschap­pelijk the­ma zoals nep­nieuws, pri­va­cy op het inter­net en reclame. Na het opne­men van het beeld­ma­te­ri­aal gaan de leer­lin­gen aan de slag met het editen van de video. Zij doen hier­voor onder­zoek op YouTube, en leren begri­jpen hoe een video aantrekke­lijk­er wordt door beeld­be­w­erk­ing. In tussen­ti­jdse feed­back momenten geven de groepen elka­ar tips en top om zo tot het beste resul­taat te komen. Het ein­dresul­taat wordt klas­sikaal gep­re­sen­teerd.

Wil jij dit ook?

Hier aan­melden

Specificaties

 • Niveau

  voort­gezet onder­wi­js (12–18 jaar)

 • Projectduur

  10 uur

 • Aantal deelnemers

  3–4 leer­lin­gen per team

 • Kerndoelen

  Ned­er­lands, rekenen/wiskunde, mens & maatschap­pij, kun­st & cul­tu­ur

 • Projectonderdelen

  video­pro­duc­tie, web­site, maatschap­pelijke bewust­word­ing, con­tent cre­atie, draai­boek, influ­encer, samen­werk­ing

Leer­lin­gen leren op con­ceptueel niveau pro­gram­meren en werken aan een zelfge­maakt dool­hof­spel in Scratch.

Digital Detective

Leer­lin­gen ont­van­gen infor­matie van de docent over diverse thema’s bin­nen online vei­ligheid. Zodra alle thema’s behan­deld zijn, gaan de leer­lin­gen aan de slag met de ver­w­erk­ing van de infor­matie. De infor­matie die de leer­lin­gen verza­me­len slaan ze op in Google Dri­ve. Hier­door is de infor­matie alti­jd en over­al beschik­baar en daar­naast kun­nen de leer­lin­gen hierin goed samen­werken.

Tij­dens dit project leren de leer­lin­gen con­tent creëren voor ver­schil­lende doel­groepen zoals kinderen, jon­geren, vol­wasse­nen of oud­eren. De leer­lin­gen over­leggen in sub­groepen over de taakverdel­ing. Ze vullen de site met de infor­matie die ze hebben verza­meld gedurende de lessen en onder­bouwen dit waar mogelijk met weten­schap­pelijke infor­matie. De con­tent wordt aangepast aan de gekozen doel­groep. Daar­naast werken ze aan andere opdracht­en, zoals inter­viewen en het mak­en van een test/quiz of voor­licht­ingsvideo. In de laat­ste les geven de duo’s een korte pre­sen­tatie over het pro­ces naar het eind­prod­uct. Het eind­prod­uct is de Google Site, die door de leer­lin­gen is gevuld met con­tent voor de spec­i­fieke doel­groep.

Wil jij dit ook?

Hier aan­melden

Specificaties

 • Niveau

  voort­gezet onder­wi­js (12–18 jaar)

 • Projectduur

  10 uur

 • Aantal deelnemers

  2 leer­lin­gen per team

 • Kerndoelen

  Ned­er­lands, mens & natu­ur, kun­st en cul­tu­ur,

 • Projectonderdelen

  medi­age­bruik, con­tent verza­me­len, online iden­titeit, social media, pri­va­cy, vei­ligheid, samen­werk­ing

Leer­lin­gen begin­nen een eigen YouTube-kanaal en mak­en zelf­s­tandig een logo en video.

Design a site

In dit project leren leer­lin­gen het ger­aamte van een web­site bouwen met HTML codes. Ver­vol­gens gaan zij de web­site vor­mgeven met CSS codes. Dit doen ze aan de hand van een wire­frame (bouwteken­ing). Het project wordt opge­bouwd in de fas­es van Design Think­ing.

De leer­lin­gen door­lopen hier­bij vier processen: onder­zoek, brain­storm, ontwik­kel­ing  en pre­sen­tatie. De leer­lin­gen werken in hun eigen tem­po door gebruik te mak­en instruc­tieboek­jes. Hierin staat een serie van codes uit­gelegd voor zow­el HTML als voor CSS. Cre­atieve leer­lin­gen kun­nen met deze codes zelf­s­tandig hun web­site vor­mgeven. Voor leer­lin­gen die dat wat lastiger vin­den is er onder­s­te­unend mate­ri­aal, waar­bij er voor­beelden wor­den gegeven van lay-outs van web­sites met de bijbe­horende codes. Aan het einde van het project hebben de leer­lin­gen een eigen ont­wor­pen web­site door mid­del van HTML en CSS codes met meerdere pagina’s.

Wil jij dit ook?

Hier aan­melden

Specificaties

 • Niveau

  voort­gezet onder­wi­js (12–18 jaar)

 • Projectduur

  10 uur

 • Aantal deelnemers

  2 leer­lin­gen per team

 • Kerndoelen

  Ned­er­lands, Engels, rekenen/wiskunde,

 • Projectonderdelen

  HTML, CSS, coderen, onder­zoek, vor­mgeven, pre­sen­teren, samen­werk­ing

Leer­lin­gen mak­en hun eigen Google Site ron­dom het the­ma ‘online vei­ligheid’. Ze leren een kri­tis­che en geïn­formeerde houd­ing aan te nemen ten opzichte van de dig­i­tale wereld.

Show me your apps

Leer­lin­gen gaan in groepsver­band aan de slag met de ontwik­kel­ing van een pro­to­type voor een app. De case die hier­bij hoor bedenken ze zelf. Deze kan gaan over prob­le­men die ze ervaren in de samen­lev­ing of over kansen die ze om zich heen zien. Daar­na wor­den de ver­schil­lende fas­es van Design Think­ing stap voor stap door­lopen om tot een goed pro­to­type te komen.

Design Think­ing begint met de empathise fase. In deze fase ver­plaat­sen de leer­lin­gen zich in de doel­groep die ze willen bereiken en gaan ze de doel­groep inter­viewen. De ver­w­erk­ing van de feed­back uit de inter­views noe­men we de define fase. Vanu­it hier bedenken de leer­lin­gen oplossin­gen en nieuwe func­tion­aliteit­en in de ideate fase. Aan de hand van een aan­tal ver­schil­lende werkvor­men wordt de leer­ling uitgedaagd om out of the box te denken, zodat ze in de breedte kun­nen brain­stor­men. Ver­vol­gens wor­den alle ideeën uit de brain­storm­sessie uit­gew­erkt in de pro­to­type fase. Het doel van het mak­en van een werk­end pro­to­type is het testen van de app in de test­fase. Door hun pro­to­type te lat­en zien aan de andere groepen, kun­nen de leer­lin­gen waarde­volle feed­back kri­j­gen. Deze feed­back nemen ze mee in het ver­beteren van hun idee. Het eind­prod­uct en het pro­ces, het pro­to­type van een app, wordt in de laat­ste les gep­re­sen­teerd aan de hele klas.

Wil jij dit ook?

Hier aan­melden

Specificaties

 • Niveau

  voort­gezet onder­wi­js (12–18 jaar)

 • Projectduur

  10 uur

 • Aantal deelnemers

  3–4 leer­lin­gen per team

 • Kerndoelen

  Ned­er­lands, rekenen/wiskunde, mens & maatschap­pij, kun­st & cul­tu­ur

 • Projectonderdelen

  Ontwik­kel­ing pro­to­type app, werken met Design Think­ing, cre­atief denken, doel­groep verken­ning, samen­werk­ing