Aanbod Basisonderwijs

Leer­lin­gen werken aan een eigen redac­tie. Ze ervaren de ver­schillen tussen soorten media en ont­dekken de veran­der­lijkheid van media over de tijd.

Online Redactie

Leer­lin­gen begin­nen met het mak­en van een een krant. Zo leren ze tek­stver­w­erk­ings vaardighe­den en denken zij na over de onderde­len waaruit een krant bestaat. Ze bedenken onder­w­er­pen, thema’s en de te bereiken doel­groepen. Ook schri­jven ze artike­len en nemen ze inter­views af.

Ver­vol­gens mak­en ze een sprong in de tijd en richt­en een online redac­tie op. Ze werken met sociale media door het mak­en en posten van online artike­len en zelf gemon­teerde video’s. Tij­dens het opbouwen en onder­houden van hun nieuws­pag­i­na wor­den leer­lin­gen uitgedaagd om pagina’s van medeleer­lin­gen te vol­gen en hier feed­back op te geven. Ze onder­zoeken de func­ties van medi­a­bood­schap­pen en wor­den bewust gecon­fron­teerd met de mogelijke gevaren of invloe­den van sociale media.

Wil jij dit ook in jouw klas?

Hier aan­melden

Specificaties

 • Niveau

  basison­der­wi­js

 • Projectduur

  10 uur

 • Aantal deelnemers

  3–4 leer­lin­gen per team

 • Kerndoelen

  Ned­er­lands, kun­stzin­nige oriën­tatie, oriën­tatie op jezelf en de wereld

 • Projectonderdelen

  tra­di­tionele media, nieuwe media, soci­aal online plat­form, media vaardighe­den, video’s mak­en, artike­len schri­jven, vol­gen van nieuws, sociale media invloe­den, samen­werk­ing

Leer­lin­gen leren op con­ceptueel niveau pro­gram­meren en werken aan een zelfge­maakt dool­hof­spel in Scratch.

Junior Programmeur

Leer­lin­gen leren de eerste principes van pro­gram­meren en ervaren wat spec­i­fiek en nauwkeurig werken is. Ze mak­en ken­nis met de robots Dash & Dot en leren spe­len­der­wi­js con­cepten die in bij­na alle pro­gram­meer­tal­en terugkomen. Ver­vol­gens gaan ze aan het werk in Scratch door het mak­en van een eigen dool­hof­spel!

Wil jij dit ook in jouw klas?

Hier aan­melden

Specificaties

 • Niveau

  basison­der­wi­js 8–12 jaar

 • Projectduur

  10 uur

 • Aantal deelnemers

  3–4 leer­lin­gen per team

 • Kerndoelen

  Ned­er­lands, Engels, rekenen/wiskunde

 • Projectonderdelen

  pro­gram­meer­con­cepten, robots pro­gram­meren, ‘voor­waar­den’ en ‘her­hal­ing’, Lego Mind­storms, com­peti­tie, samen­werk­ing

Leer­lin­gen begin­nen een eigen YouTube-kanaal en mak­en zelf­s­tandig een logo en video.

Let’s Youtube

Leer­lin­gen bedenken en ontwikke­len eigen for­mats en bepalen zelf het doel van hun kanaal. Ze leren wat een draai­boek en sto­ry­board is en mak­en op gestruc­tureerde wijze een YouTube-video.

Ze gaan aan de slag met het edit­ten en bew­erken van video’s. De leer­lin­gen leren van elka­ar door het geven van tussen­ti­jdse feed­back en helpen elka­ar zo naar het beste resul­taat. Het eind­doel? Een heuse mini bioscoop in de klas, waarin zij de door hen gemaak­te con­tent kun­nen lat­en zien aan medeleer­lin­gen.

Wil jij dit ook?

Hier aan­melden

Specificaties

 • Niveau

  basison­der­wi­js 8–12 jaar

 • Projectduur

  10 uur

 • Aantal deelnemers

  3–4 leer­lin­gen per team

 • Kerndoelen

  Ned­er­lands, oriën­tatie op jezelf en de wereld, kun­stzin­nige oriën­tatie

 • Projectonderdelen

  YouTube-kanaal, web­site, video ontwik­kel­ing, vei­ligheid, bewustz­i­jn, gebruik inter­net, influ­encer, samen­werk­ing

Leer­lin­gen mak­en hun eigen Google Site ron­dom het the­ma ‘online vei­ligheid’. Ze leren een kri­tis­che en geïn­formeerde houd­ing aan te nemen ten opzichte van de dig­i­tale wereld.

Safe Surfing

Ze verza­me­len infor­matie en slaan dit op via het dig­i­tale plat­form Edmo­do. Door in duo’s te werken aan opdracht­en ver­di­enen ze badges. De kracht­en wor­den gebun­deld door te werken in groep­jes waarin ze geza­men­lijk infor­matie verza­me­len voor hun Google Site. Ze mak­en zelf­s­tandig een taakverdel­ing en beslis­sen welke onder­w­er­pen ze belan­grijk vin­den voor hun site.

Ten slotte pre­sen­teren de leer­lin­gen hun zelfge­maak­te Google Site met de door hen gekozen onder­w­er­pen aan elka­ar in de klas.

Wil jij dit ook in jouw klas?

Hier aan­melden

Specificaties

 • Niveau

  basison­der­wi­js 8–12 jaar

 • Projectduur

  10 uur

 • Aantal deelnemers

  3–4 leer­lin­gen per team

 • Kerndoelen

  Ned­er­lands, oriën­tatie op jezelf en de wereld, kun­stzin­nige oriën­tatie

 • Projectonderdelen

  vei­ligheid, bewust­word­ing, dig­i­tale omgangsvor­men, con­tent cre­atie, infor­matiebron­nen, samen­werk­ing, zelf­be­wust online, pri­va­cy wacht­wo­or­den, phish­ing en betrouw­baarheid van online infor­matie.