21st Century skills

Marleen OphofNieuws

21st century skills

21st Century skills

Com­pe­ten­ties, waaron­der kri­tisch en cre­atief denken, ICT-basis­vaardighe­den, com­pu­ta­tion­al think­ing en medi­aw­i­jsheid vallen onder de 21st cen­tu­ry skills. Dit zijn vaardighe­den die leer­lin­gen nodig hebben om suc­cesvol deel te nemen aan de maatschap­pij van de toekomst. Onze docen­ten imple­menteren deze skills maar al te graag in de lessen die ze geven. ‘Leer­lin­gen kun­nen eigen­lijk niet meer zon­der deze skills. Daar­naast betre­ft dit het tal­ent van veel kinderen: ze kun­nen zich hier bin­nen ont­plooien als zelf­s­tandi­ge mensen’.

Van vier naar elf vaardigheden

In 2010 for­muleer­den Voogt en Pare­ja Rob­lin een mod­el waar­bij vier vaardighe­den (ict-basis­vaardighe­den, medi­aw­i­jsheid, infor­matievaardighe­den en com­pu­ta­tion­al think­ing) bij elka­ar gevoegd waren als ‘dig­i­tale gelet­ter­d­heid’. Deze zijn vanaf 2016 opge­s­plitst in de vol­gende vaardighe­den:

- Kri­tisch denken
— Cre­atief denken
— Prob­leem oplossen
— Com­pu­ta­tion­al think­ing
— Infor­matie vaardighe­den
— ICT-basis vaardighe­den
— Medi­aw­i­jsheid
— Com­mu­niceren
— Samen­werken
— Sociale & cul­turele vaardighe­den
— Zel­freg­u­ler­ing

Deze vaardighe­den zijn van­daag de dag essen­tieel. Vol­gens Medi­aw­i­jsheid hebben we deze vaardighe­den nodig om suc­cesvol deel te nemen aan de maatschap­pij van de toekomst. Daar­naast zien we dat bedri­jven, uni­ver­siteit­en en oplei­d­ingsin­sti­tuten steeds min­der waarde hecht­en aan ken­nis en steeds meer waarde hecht­en aan vaardighe­den als deze.

21e eeuwse vaardigheden gebruiken in het onderwijs

In het onder­wi­js zijn deze vaardighe­den ook enorm van belang. Ide­aliter moeten deze vaardighe­den van nu nog onbe­wust, naar bewust gebruik in lessen. Door deze skills bewust in te zetten voor leer­lin­gen ontwikke­len zij zich goed op dit gebied en mak­en ze een betere kans op de arbei­ds­markt.

Bij kri­tisch denken gaat het om het ver­mo­gen om te kun­nen denken, om de bin­nengekomen infor­matie op waarde te schat­ten en om daar een mening over te vor­men. Daar­naast gaat cre­atief denken, ook wel out-of-the-box denken genoemd, voor­namelijk over ideeën bedenken, samen­voe­gen en tot nieuwe resul­tat­en komen. Prob­leem oplossen vraagt vooral om pro­ces­matig denken en de teugels in eigen han­den nemen.

Naast deze vaardighe­den zijn er ook skills die meer en meer te mak­en hebben met de dig­i­tale wereld, ICT en com­put­ers. Com­pu­ta­tion­al think­ing zegt het al: denk als com­put­ers. Het is belan­grijk om in deze tijd in staat te zijn om prob­le­men zo in te zetten dat com­put­ers ermee aan de slag kun­nen gaan.
21st century skills

Model van Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet

ITurnIT brengt vaardigheden bij

ITur­nIT speelt zelf ook enorm in op deze 21st cen­tu­ry skills. In opdracht van Eco­nom­ic Board Gronin­gen zetten wij lesprogramma’s in die op dit moment wor­den aange­bo­den. Leer­lin­gen wor­den gevraagd samen te werken in deze lessen. Niet alleen door samen aan het­zelfde prod­uct te werken, maar door samen belan­grijke keuzes te mak­en en dit cre­atieve pro­ces in te gaan. Daar­naast zijn leer­lin­gen onder andere ook bezig met kri­tisch denken. Onder­w­er­pen die hier­bij naar voren komen zijn onder andere cyber secu­ri­ty en het mak­en van keuzes over wat ze online zetten op bijvoor­beeld social media. Het aan­leren van deze vaardighe­den zorgt ervoor dat leer­lin­gen scherp en kri­tisch bli­jven en suc­cesvol deel­ne­men aan de maatschap­pij van de toekomst.