Uniek totaalpakket voor technologieonderwijs In Noord-Groningen gelanceerd

Uniek totaalpakket voor technologieonderwijs In Noord-Groningen gelanceerd

7 feb 2017

Don­derdag lanceren we samen met Eco­nom­ic Board Gronin­gen een totaal­pakket voor toekom­st­bestendig tech­nolo­gieon­der­wi­js in Noord-Gronin­gen. Een unieke samen­werk­ing waarmee we leer­lin­gen en docen­ten van basis- tot voort­gezet onder­wi­js scholen in IT en tech­nolo­gie. Inmid­dels zijn de eerste leer­lin­gen van de scholenge­meen­schap­pen Lauw­ers & Eems en het Eems­delta­col­lege ges­tart met de lessen. Scholen die ook geïn­ter­esseerd zijn, kun­nen zich melden via iturnit.com/scholen.

ITur­nIT, voor je nieuwe lat­er
Tech­nol­o­gis­er­ing, infor­ma­tis­er­ing en glob­alis­er­ing zor­gen voor economis­che en sociale veran­derin­gen in Noord-Gronin­gen. Welke ken­nis en vaardighe­den moeten jon­geren min­i­maal beheersen om te kun­nen func­tioneren in de dig­i­tale maatschap­pij? Nu, maar ook in de toekom­st? En wat moet de school van de 21e eeuw jon­geren leren op het gebied van tech­nolo­gie? Robert Ade­ma, mede-eige­naar van ITur­nIT: “Er komt een fan­tastis­che tijd aan met veel nieuwe, gave banen, maar daar moeten we onze kinderen wel goed op voor­berei­den.”

Uniek totaal­pakket voor tech­nolo­gieon­der­wi­js
Samen met Eco­nom­ic Board Gronin­gen lanceren we don­derdag een totaal­pakket voor toekom­st­bestendig tech­nolo­gieon­der­wi­js. Een unieke samen­werk­ing waarmee we leer­lin­gen en docen­ten, van basis- tot voort­gezet onder­wi­js scholen in IT en tech­nolo­gie. Vin­cent Veen­brink, mede-eige­naar van ITur­nIT: “We zijn daarmee de eerste, groot­ste en meest com­plete aan­bieder van tech­nolo­gieon­der­wi­js en werken daar­bij in samen­werk­ing met bedri­jven, ken­nisin­stellin­gen en de over­heid.” Bek­ijk onze part­ners.

Lang­durige samen­werk­ing met Eco­nom­ic Board Gronin­gen
Emme Groot, bestu­urslid van Eco­nom­ic Board Gronin­gen: “De Eco­nom­ic Board werkt aan een sterk­ere economie in Noord-Gronin­gen. Als leer­lin­gen onderne­mer­schap niet van thuis meekri­j­gen, is school dé aangewezen plek om ze voor het eerst in con­tact te bren­gen met onderne­mer­schap en ze voor te berei­den op nieuwe tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen. Met deze lesprogramma’s doen we de scholen in Noord-Gronin­gen een con­creet aan­bod.”

De Eco­nom­ic Board Gronin­gen wil de lesprogramma’s op de scholen in Noord-Gronin­gen voor in ieder geval de komende vijf jaar bor­gen. “Daar­naast zijn we voor con­tin­uer­ing van de lesprogramma’s met par­ti­jen in gesprek die met ons ook het belang inzien van dit onder­wi­js op de scholen.”

Voor alle scholen in (Noord-)Groningen
We bieden een volledig lespakket waar­in kinderen, maar ook hun docen­ten wor­den geschoold in pro­gram­meren, medi­aw­i­jsheid, inter­netvei­ligheid, robot­i­ca, How to Google en meer. Inmid­dels zijn de eerste leer­lin­gen van de scholenge­meen­schap­pen Lauw­ers & Eems en het Eems­delta­col­lege ges­tart met de lessen. Scholen die ook geïn­ter­esseerd zijn, kun­nen zich bij ons aan­melden. “Het enige wat we de scholen vra­gen is ruimte en tijd, de rest ver­zor­gen wij.”

Meld je school direct en vri­jbli­jvend aan!

Over ITur­nIT
Wie wij zijn? Wij zijn een sticht­ing die jon­geren van 8 tot 18 jaar voor­berei­dt op de banen van de toekom­st. Banen in de IT en tech­nolo­gie. Niet door over IT te praten, maar door IT te doen. En de fysieke wereld van sport, mode en muziek te kop­pe­len aan de dig­i­tale wereld vol tech­nol­o­gis­che mogelijkhe­den. Dit kun­nen we doen dankz­ij de ste­un van onze part­ners, waar we heel dankbaar voor zijn.

Meer weten?

Lees onze brochure